Czym jest patent i jak go chronić?

Ochrona własności intelektualnej to pojęcie znajdujące bardzo szerokie zastosowanie. Odnosi się m.in. do kwestii związanych z ochroną patentów. W tym kontekście najczęściej mówi się o patentach na wynalazek. Warto zatem wiedzieć, jakim wymogom musi sprostać określone rozwiązanie, aby można było je opatentować. Jak to zrobić skutecznie?

Czym jest patent?

Patent jest prawem właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków, jakie są przedmiotem patentu. Prawo te jest ograniczone w czasie oraz dotyczy używania wynalazku w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie kraju, które udzieliło patentu na mocy decyzji administracyjnej. Konieczne jest również wniesienie stosownych opłat. W Polsce udzielaniem patentów zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należy wystosować wniosek o przyznanie ochrony. Czas ochrony patentowej jest uzależniony od tego, co konkretnie jest przedmiotem patentu. W przypadku wynalazków wynosi on 20 lat. Jeśli natomiast chodzi o wzory przemysłowe i użytkowe, to jest to 10 lat – z zastrzeżeniem, że prawo ochronne na znak towarowy można przedłużać na kolejne 10-letnie okresy bez ich limitu. Z kolei ochrona patentowa na prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje na 25 lat, a na prawo z rejestracji topografii układu scalonego 10 lat.

Jakie rozwiązanie można opatentować?

Aby dane rozwiązanie mogło zostać objęte ochroną patentową, powinno ono sprostać paru ważnym kryteriom. Przede wszystkim ma być nowe – liczy się tutaj zatem innowacyjność. Ponadto musi posiadać poziom wynalazczy, czyli nie wynikać w sposób oczywisty ze stanu techniki, a także nadawać się do przemysłowego zastosowania. Cechy zgłaszanego do ochrony patentowej wynalazku powinny być określone poprzez elementy techniczne odnoszące się do jego budowy lub składu, a także sposobu technicznego oddziaływania na materię. Wypada przypomnieć o tym, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za wynalazki nie są uznawane: teorie naukowe, odkrycia naukowe, plany związane z działalnością umysłową oraz wytwory estetyczne lub inne wytwory, których nie można wykorzystać do celów przemysłowych. 

Czym jest patent i jak go chronić?

Po co starać się o udzielenie patentu?

Za staraniem się o udzielenie ochrony patentowej przemawiają dwie kluczowe przesłanki. Pierwsza z nich to oczywiście korzyści finansowe, jakie właściciel patentu może czerpać z tego tytułu, np. udzielając komuś licencji na patent. Patenty motywują też do innowacyjności – ich brak hamowałby postęp, na czym społeczeństwo by tylko traciło. Ponadto dla samych twórców rozwiązań objętych ochroną patentową jest to spore udogodnienie, ponieważ patent chroni efekty ich pracy.

Skuteczność ochrony patentowej

Chcąc mieć pewność, że wniosek o udzielenie patentu zostanie pozytywnie rozpatrzony, warto zwrócić się o pomoc o rzecznika patentowego. Świadczy on kompleksowe usługi w tym zakresie, m.in. przeprowadza badanie stanu techniki, przygotowuje opinie o innowacyjności oraz sprawdza „czystość” znaków towarowych czy użytkowych.

Artykuł powstał we współpracy z: rzecznik patentowy Kraków